Zasady uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z zakresu długoczasowego monitorowania EKG

Postanowienia ogólne
1. Certyfikat przyznawany jest decyzją Zarządu Głównego PTK na wniosek Zarządu Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny.
2. Zarząd Sekcji, przed złożeniem wniosku, opiniuje oraz weryfikuje spełnienie przez Kandydata wymogów przedstawionych w części szczegółowej postanowień.
3. Certyfikat przyznawany jest imiennie na okres 5 lat.
4. Posiadanie certyfikatu obliguje bezwzględnie do wykonywania badań zgodnie z obowiązującymi standardami dotyczącymi wykonywania i analizy przedłużonych rejestracji elektrokardiograficznych. monitorowania ambulatoryjnego ekg.

Postanowienia szczegółowe
1. O certyfikat mogą ubiegać się lekarze posiadający specjalizację z zakresu kardiologii, chorób wewnętrznych , pediatrii lub kardiologii dziecięcej, pracujący w publicznych oraz niepublicznych placówkach służby zdrowia.
2. Kandydat musi być członkiem zarówno Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny.
3. Kandydat ubiegając się o przyznanie certyfikatu składa wniosek w formie elektronicznej (dostępny na stronie internetowej SENiT). Załącznikiem do wniosku są potwierdzenia aktywności Kandydata w przedsięwzięciach naukowo-dydaktycznych, o których mowa w dalszej części (skan właściwej strony programu oraz/lub certyfikatu uczestnictwa).
4. Od kandydata wymaga się uzyskania, co najmniej 100 punktów zdobytych w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku.. Zasady ich przyznawania zostały określone w aneksie 1. Punkty przyznawane są zarówno za udział bierny jak i czynny w przedsięwzięciach naukowo-dydaktycznych związanych tematycznie z obszarami działalności Sekcji.
5. Od kandydata wymaga się wykonania, co najmniej 500 badań EKG metodą Holtera w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku. Wykonanie tych badań musi być potwierdzone przez kierownika Pracowni lub Jednostki, w której pracuje kandydat. W szczególnych sytuacjach, np. prowadzenie jednoosobowej Praktyki Lekarskiej z równoczesnym wykonywaniem badań holterowskich, Kandydat potwierdza wykonanie badań samodzielnie. Kandydat we wniosku jest zobowiązany do podania rodzaju sprzętu, na którym wykonywane są badania.
6. Warunkiem rozpatrywania wniosku jest jego właściwe wypełnienie oraz dołączenie wymaganych dokumentów.

Aneks 1
Punkty przyznawane za udział w przedsięwzięciach naukowo-dydaktycznych:
- Konferencja SENiT PTK - udział bierny-10
- Konferencja SENiT PTK - udPolskiego Towarzystwa Kardiologicznego z zakresu długoczasowego monitorowania EKG ział czynny I stopnia: minimum 3 prace i/lub wykład i/lub przewodniczenie sesji- 30
- Konferencja SENiT PTK - udział czynny II stopnia: 1-2 prace (plakat lub wystąpienie ustne)- 20
- Kongres ISHNE - udział bierny- 10
- Kongres ISHNE - udział czynny I stopnia: minimum 3 prace i/lub wykład i/lub przewodniczenie sesji- 30
- Kongres ISHNE udział czynny II stopnia: 1-2 prace (plakat lub wystąpienie ustne)- 20
- Szkolenie z zakresu elektrokardiologii organizowane przez SENiT PTK lub z patronatem Sekcji - udział bierny- 10
- Szkolenie z zakresu elektrokardiologii organizowane przez SENiT PTK lub z patronatem Sekcji - udział czynny- 20
- Organizacja szkolenia/warsztatów z zakresu elektrokardiologii, które otrzymały patronat Sekcji z udziałem czynnym- 30
- Udział w sesji organizowanej przez SENiT PTK na Konferencji Ogólnopolskiej - udział czynny - 30
- Udział w sesji organizowanej przez SENiT PTK na Konferencji Ogólnopolskiej – udział bierny - 5
- Zebranie tematyczne organizowane przez Oddział PTK - udział bierny- 5
- Zebranie tematyczne organizowane przez Oddział PTK - udział czynny- 10