Regulamin Grant Naukowy SENiT PTK

 1. Niniejszym regulamin („Regulamin”) określa zasady przyznania przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”) w ramach Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny („SENiT”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2 Grantu Naukowego SENiT („Grant”).
 2. Grant jest przeznaczony na realizację projektu badawczego poświęconego elektrokardiologii nieinwazyjnej lub tele-elektrokardiologii przez ośrodek wskazany przez wnioskodawcę („Ośrodek”).
 3. Wnioski o Grant mogą̨ składać członkowie SENiT z co najmniej rocznym stażem członkostwa liczonym na dzień składania wniosku o Grant, za wyłączeniem osób, które nie rozliczyły grantów przyznanych wcześniej przez PTK (dotyczy również grantów wyjazdowych). O Grant nie mogą się również ubiegać pracownicy firm farmaceutycznych lub sprzętowych, nawet jeśli są członkami PTK.
 4. Wnioski należy składać w formie pisemnej oraz elektronicznej, przy czym
  • wnioski mogą być składane tylko w formacie wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy – zawierającym informacje o formalnych i technicznych możliwościach Ośrodka realizacji Grantu w kierowanym przez niego Ośrodku (dostęp do pracowni, sprzętu),
  • wnioskodawcy winni udokumentować rozliczenie wcześniej otrzymanych grantów wyjazdowych,
  • wnioski o Grant należy przesłać w formie elektronicznej w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie Grantu (liczy się termin wpływu na adres email); na adresy: [email protected]

  Po przyznaniu grantu - również w formie pisemnej na adres:

  Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
  ul. Stawki 3 A lok. 1-2
  00-193 Warszawa

  z dopiskiem „Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny-grant”
  oraz na adres email: [email protected]

 5. Wybór laureata, tj. o przyznaniu Grantu decyduje Komisja w składzie Przewodniczący SENIT, Poprzedni Przewodniczący SENIT, Przewodniczący Elekt SENIT („Komisja”).
 6. Komisja dokona wstępnej selekcji nadesłanych wniosków oceniając ich kompletność, a następnie przekaże wnioski spełniające wymagane kryteria formalne do recenzji ekspertom, wybranym przez Komisję („Recenzenci”), w terminie do 31 stycznia roku, w którym grant zostanie przyznany
 7. Każdy z projektów badawczych prezentowanych we wnioskach będzie recenzowany przez minimum dwóch Recenzentów – jeden z członków Zarządu SENiT oraz drugi wybrany przez Komisję
 8. Recenzenci przekażą Komisji opinie dotyczące projektów badawczych w terminie do 15 marca roku przyznania grantu
 9. Po zapoznaniu się̨ z opiniami Recenzentów, w terminie do 31 marca roku przyznania grantu, Komisja wyłoni laureata w drodze głosowania i przedstawi Zarządowi SENiT wybraną kandydaturę w czasie zebrania Zarządu w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kolejnej Konferencji
 10. Grant wynosi 60 000 (słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych)
 11. Zgłoszony we wniosku projekt badawczy nie może być w całości finansowany z innych źródeł. Jeśli zgłoszony we wniosku projekt badawczy jest w momencie zgłoszenia finansowany z innych źródeł - wnioskodawca powinien uzasadnić konieczność zwiększenia środków finansowych i szczegółowo opisać, które dodatkowe zadania badawcze będą stanowiły podstawę rozliczenia Grantu.
 12. Grant zostanie przekazany Ośrodkowi wskazanemu przez wnioskodawcę tytułem darowizny celowej pod warunkiem uprzedniego zawarcia z PTK odpowiedniej umowy darowizny.
 13. Przed rozpoczęciem realizacji Grantu laureat jest zobowiązany dostarczyć PTK kopię zgody właściwej komisji bioetycznej (jeśli projekt badawczy jej wymaga).
 14. Czas realizacji Grantu wynosi 36 miesiące od momentu wypłaty Ośrodkowi Grantu. Czas może być
  w uzasadnionych przypadkach wydłużony o maksymalnie 6 miesięcy. Podanie o wydłużenie czasu Grantu należy złożyć do Komisji maksymalnie do 3 miesięcy przed jego planowym zakończeniem.
 15. Po zakończeniu projektu badawczego finansowanego z Grantu – Ośrodek winien przedstawić Komisji merytoryczny i finansowy raport z jego realizacji najpóźniej w terminie do 31 marca roku następującego po zakończeniu projektu badawczego roku. Efektem prowadzonych badań winna być publikacja (publikacje) w recenzowanych czasopismach (preferowane z IF>1,0).
  W publikacjach należy umieścić informację o finansowaniu pracy z grantu SENiT PTK. Kopie publikacji (ewentualnie z informacją o przyjęciu do druku) należy nadesłać wraz ze sprawozdaniem. Wyniki pracy powinny zostać również przedstawione na Konferencji SENiT PTK.
 16. Ogłoszenie decyzji Komisji o przyznaniu Grantu nastąpi podczas ceremonii otwarcia Konferencji SENiT.
 17. Poprzez złożenie wniosku o Grant, wnioskodawca akceptuje Regulamin. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 18. Administratorem danych osobowych wnioskodawców o Grant („Dane”) jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2.
 19. Do wniosku winna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i informacji wnioskodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. Podanie Danych jest warunkiem złożenia wniosku o Grant i uczestniczenie w konkursie objętym Regulaminem. Odmowa podania Danych uniemożliwia złożenie wniosku o Grant i uczestniczenie w konkursie objętym Regulaminem.
 20. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 21. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.
 22. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu przewidzianego Regulaminem a po upływie wskazanego okresów Dane zostaną zniszczone.
 23. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 24. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres: PTK.
 25. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres PTK.