Dofinansowanie wyjazdu na Kongres ISHNE w Lyonie

Szanowni Państwo,
Zarząd Sekcji SENiT informuje, że istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu związanego z czynnym uczestnictwem w kongresie ISHNE w Lyonie w dniach 04-06.06.2015. Wnioski prosimy składać w terminie do 10 maja 2015.

Dofinansowanie Wyjazdu ma na celu umożliwienie czynnego uczestnictwa w kongresie osobie, będącej pierwszym autorem pracy przyjętej do przedstawienia w formie ustnej lub plakatowej. Dofinansowanie wyjazdu obejmuje wydatki związane z opłatą zjazdową, biletem lotniczym i zakwaterowaniem. Maksymalna kwota dofinansowania wyżej wymienionych wydatków w przypadku kongresu ISHNE 2015 została ustalona na 3000 PLN/osobę. Przyznane i wypłacone dofinansowanie Wyjazdu stanowić będzie zwrot udokumentowanych wydatków.
Dofinansowanie Wyjazdu może być przyznane każdemu członkowi Sekcji SENiT PTK, który spełnia poniższe warunki:
1) Grant jest przyznawany tylko pierwszemu autorowi pracy. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie Wyjazdu dotyczącego Listy Głównej winna być członkiem SENiT PTK przez okres nie krótszy niż 2 lata oraz nie może zalegać z opłaceniem składek członkowskich.
2) Ośrodek w Polsce jest wymieniony w abstrakcie jako miejsce, gdzie praca powstała osoby ubiegającej się o dofinansowanie
3) W okresie jednego roku kalendarzowego jeden autor nie może otrzymać dofinansowania więcej niż 2-óch Wyjazdów.
4) Ubiegający się o dofinansowanie Wyjazdu nie może zalegać z rozliczeniem finansowym lub merytorycznym dotychczas przyznanych grantów
5) Jeżeli poprzedni grant wyjazdowy przyznano w okresie krótszym niż 12 miesięcy od daty wnioskowania o dofinansowanie Wyjazdu, to nie jest niezbędne przedstawienie rozliczenia merytorycznego takiego grantu, ale należy podać informację o stopniu zaawansowania przygotowania publikacji.

Obowiązkiem osoby, która otrzymała dofinansowanie Wyjazdu jest opublikowanie wygłoszonej na Wyjeździe pracy. Praca powinna być przyjęta do druku/opublikowana w czasie do 12 miesięcy od jej wygłoszenia. Jest to również warunkiem ubiegania się o kolejne dofinansowanie.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres Sekcji: [email protected]. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty
- skan wypełnionego i podpisanego wniosku (szablon w załączniku)
- kopia abstraktu przyjętej pracy,
- kopia potwierdzająca przyjęcie pracy do przedstawienia na Wyjeździe,
- zaświadczenie o członkostwie SENiT PTK
- numer rachunku bankowego, na które mają być przelane środki finansowe w ramach dofinansowania Wyjazdu,
- osoby, które otrzymały wcześniej grant wyjazdowy przyznany przez SENiT załączają informację o rozliczeniu finansowym i merytorycznym takiego grantu.
• Merytorycznym rozliczeniem wcześniej przyznanego grantu jest:
*kopia opublikowanej już pracy (z dołączoną kopią abstraktu będącego podstawą przyznania grantu),
*kopia decyzji o przyjęciu pracy do druku z kopią pracy (z dołączoną kopią abstraktu będącego podstawą przyznania grantu),

Przyznane dofinansowanie Wyjazdu rozliczane jest na podstawie przedstawionych oryginalnych imiennych faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatku, np. bilety związanych bezpośrednio z udziałem w Wyjeździe. Przedstawienie rachunków na kwotę przewyższającą wysokość przyznanego dofinansowania Wyjazdu nie upoważnia do ubiegania się o zwrot kwot ponad wysokość przyznanego dofinansowania.
W rozliczeniu Wyjazdu uwzględniane będą tylko: koszty podróży (w przypadku przelotu samolotem lub przejazd koleją i autokarem - koszt najtańszego biletu na najkrótszej trasie), w przepadku podróży samochodem rozliczane są koszty paliwa do wysokości ceny przeciętnego biletu lotniczego w klasie ekonomicznej; koszty zakwaterowania, zgodnie z obowiązującym na poszczególne kraje limitem (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) koszty rejestracji w tych przypadkach, gdy organizatorzy nie zwalniają z opłaty rejestracyjnej pierwszych autorów przyjętych do przedstawienia prac.
Rozliczenie Wyjazdu winno być przesłane do Skarbnika SENiT w terminie do 1 miesiąca od zakończenia Wyjazdu.

Załączniki aktualności: