Wniosek o przyznanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z zakresu Długoczasowego Monitorowania EKG

Kopie certyfikatów lub zaświadczeń
Kopie certyfikatów lub zaświadczeń udziału w przedsięwzięciach naukowo-dydaktycznych oraz kopie stron programów potwierdzających aktywności, które są podstawą do przydzielenia punktów wg aneksu 1
Pliki muszą mieć mniej niż 50 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf.
  1. Administratorem danych osobowych („Dane”) jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2.
  2. Podanie Danych w toku rejestracji jest warunkiem rejestracji zgłoszenia podania o certyfikat SENiT. Odmowa podania Danych uniemożliwia zarejestrowanie zgłoszenia.
  3. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
  4. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  5. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.
  6. Dane będą przetwarzane wyłącznie w procesie rejestracji indywidualnej, organizacji, rozpatrzenia podania o certyfikat na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).; - wykonanie obowiązków prawnych ciążących na PTK w związku z realizacją podania, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). - Organizator może przetwarzać dane osobowe wnioskodawcy podania o certyfikat również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po upływie wskazanego okresu Dane zostaną zniszczone.
  7. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres PTK.
  9. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres PTK.
Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i informacji podanych w formularzu zgłoszenia podania o przyznanie certyfikatu SENiT przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2, w celu realizacji podania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.