WNIOSEK O GRANT PTK

Standardowo 36 miesięcy – daty
Tylko jedna osoba
Prosimy podać ten sam numer, który podano poprzednio
Pole kontrolne, prosimy powtórnie wpisać adres e-mail podany wcześniej
Nazwa i adres miejsca pracy
W przypadku gdy nie aplikuje Kierownik Kliniki, oddziału, pracowni
max 250 słów
max 500 słów
max 250 słów
W punktach
kryteria włączenia, wykluczenia
W tym możliwy schemat badania
nie dotyczy prezentacji zjazdowych
max 20 publikacji
Kierownik Grantu
W przypadku grantu wyjazdowego – jest to publikacja prezentowanej pracy – dołączyć kopię abstraktu i kopię opublikowanej pracy
jeśli tak, podać jakie
Kosztorys

Wszystkie podane sumy to kwoty brutto. W kosztorysie nie można uwzględniać kosztów pośrednich. Koszty wykonania badań – koszty aparatury, koszty odczynników, materiałów zużywalnych, koszty wykonania badań poza placówką prowadzącą grant Koszty publikacji – nie można tu włączać kosztów publikacji odpłatnych (opłata za publikację)

W przypadku przyznania grantu w wysokości niższej niż wnioskowana należy w terminie 30 dni przysłać poprawiony ostateczny kosztorys grantu. Nie przewiduje się przesunięć pomiędzy pozycjami większych niż 5% całości grantu.

Koszty osobowe - max 20% całości
Koszty badań - rozbite na poszczególne pozycje, np. rekrutacja grupy - 1000 zł, wykonywanie holterów - 2000 zł, badania labotarryjne - 10000 zł
Koszty publikacji - analizy statystyczne, tłumaczenia – max 10% całości do max sumy 5tyś zł
Koszty inne - np. wyjazdy związane z prezentacją wyników pracy – max 10% całości do max sumy 4 tyś zł

Opcjonalne załączniki w formie skanów np. skany publikacji rozliczających ewentualne poprzednie granty - jeden plik w formacie PDF
Pliki muszą mieć mniej niż 50 MB.
Dozwolone typy plików: pdf.
  1. Administratorem danych osobowych („Dane”) jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2.
  2. Podanie Danych w toku rejestracji jest warunkiem rejestracji zgłoszenia grantowego. Odmowa podania Danych uniemożliwia zarejestrowanie zgłoszenia.
  3. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
  4. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  5. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.
  6. Dane będą przetwarzane wyłącznie w procesie rejestracji indywidualnej, organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia grantu na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).; - wykonanie obowiązków prawnych ciążących na PTK w związku z realizacją grantu, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). - Organizator może przetwarzać dane osobowe beneficjenta grantu również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). - i ewentualnego rozliczenia opłat związanych z uczestnictwem w grancie a po upływie wskazanego okresów Dane zostaną zniszczone.
  7. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres PTK.
  9. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres PTK.
Poprzez złożenie wniosku o Grant, wnioskodawca akceptuje Regulamin przyznawania Grantu Naukowego Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK wraz z zawartymi w nim informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych zawartych w powyższym formularzu.