Regulamin Grant Naukowy AENiT PTK

 1. Niniejszym regulamin („Regulamin”) określa zasady przyznania przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”) w ramach Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny („AENiT”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2 Grantu Naukowego AENiT („Grant”).
 2. Grant jest przeznaczony na realizację projektu badawczego poświęconego elektrokardiologii nieinwazyjnej lub tele-elektrokardiologii przez ośrodek wskazany przez wnioskodawcę („Ośrodek”).
 3. Wnioski o Grant mogą̨ składać członkowie AENiT z co najmniej rocznym stażem członkostwa liczonym na dzień składania wniosku o Grant, za wyłączeniem osób, które nie rozliczyły grantów przyznanych wcześniej przez PTK (dotyczy również grantów wyjazdowych). O Grant nie mogą się również ubiegać pracownicy firm farmaceutycznych lub sprzętowych, nawet jeśli są członkami PTK.
 4. Wnioski o Grant należy składać w formie pisemnej oraz elektronicznej, przy czym:
  • wnioski o Grant mogą być składane tylko według wzoru wskazanego w Załączniku nr 1 do Regulaminu – zawierającym informacje o formalnych i technicznych możliwościach realizacji Grantu we wskazanym przez wnioskodawcę Ośrodku (dostęp do pracowni, sprzętu),
  • wnioskodawcy winni udokumentować rozliczenie wcześniej otrzymanych
   w ramach wszelkich struktur PTK grantów wyjazdowych,
  • wnioski o Grant należy przesłać w formie elektronicznej w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie Grantu (liczy się termin wpływu na adres email); z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem: https://aenit.pl/grant-ptk,
  • Po przyznaniu Grantu - również w formie pisemnej na adres:
   Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ul. Stawki 3 A lok. 1-2 00-193 Warszawa
   z dopiskiem „Asocjacja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny-grant”oraz na adres email: joanna.michalek@ptkardio.pl
 5. Wybór laureata, tj. o przyznaniu Grantu decyduje Komisja w składzie: Przewodniczący AENIT, Poprzedni Przewodniczący AENIT, Przewodniczący Elekt AENIT („Komisja”).
 6. Komisja dokona wstępnej selekcji nadesłanych wniosków o Grant oceniając ich kompletność, a następnie przekaże wnioski spełniające wymagane kryteria formalne do recenzji ekspertom, wybranym przez Komisję („Recenzenci”), w terminie do 31 stycznia roku, w którym Grant zostanie przyznany.
 7. Każdy z projektów badawczych prezentowanych we wnioskach o Grant będzie recenzowany przez minimum dwóch Recenzentów.
 8. Recenzenci przekażą Komisji opinie dotyczące projektów badawczych w terminie do 15 marca roku przyznania Grantu.
 9. Po zapoznaniu się̨ z opiniami Recenzentów, w terminie do 31 marca roku przyznania Grantu, Komisja wyłoni laureata w drodze głosowania i przedstawi Zarządowi AENiT wybraną kandydaturę w czasie posiedzenia Zarządu AENiT w dniu poprzedzającym rozpoczęcie najbliższej Konferencji AENiT.
 10. Grant wynosi 60.000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 11. Zgłoszony we wniosku o Grant projekt badawczy nie może być w całości finansowany z innych źródeł. Jeśli zgłoszony we wniosku o Grant projekt badawczy jest w momencie zgłoszenia finansowany z innych źródeł - wnioskodawca powinien uzasadnić konieczność zwiększenia środków finansowych i szczegółowo opisać, które dodatkowe zadania badawcze będą stanowiły podstawę rozliczenia Grantu.
 12. Grant zostanie przekazany Ośrodkowi wskazanemu przez wnioskodawcę tytułem darowizny celowej pod warunkiem uprzedniego zawarcia z PTK odpowiedniej umowy darowizny.
 13. Przed rozpoczęciem realizacji Grantu laureat jest zobowiązany dostarczyć PTK kopię zgody właściwej komisji bioetycznej (jeśli projekt badawczy jej wymaga).
 14. Czas realizacji Grantu wynosi 36 miesiące od momentu wypłaty Ośrodkowi Grantu. Czas może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony o maksymalnie 6 miesięcy. Podanie o wydłużenie czasu realizacji i rozliczenia Grantu należy złożyć do Komisji
  w formie pisemnej na adres senit@senit.pl maksymalnie do 3 miesięcy przed jego planowym zakończeniem.
 15. Po zakończeniu projektu badawczego finansowanego z Grantu – Ośrodek winien przedstawić Komisji merytoryczny i finansowy raport z jego realizacji najpóźniej w terminie do 31 marca roku następującego po zakończeniu projektu badawczego roku. Efektem prowadzonych badań winna być publikacja (publikacje) w recenzowanych czasopismach (preferowane z IF>1,0). W publikacjach należy umieścić informację o finansowaniu pracy z grantu AENiT PTK. Kopie publikacji (ewentualnie z informacją o przyjęciu do druku) należy nadesłać wraz ze sprawozdaniem. Wyniki pracy powinny zostać również przedstawione na Konferencji AENiT PTK. Obowiązki wskazane w niniejszym punkcie będą częścią umowy darowizny z Ośrodkiem jako tzw. polecenie a brak ich realizacji będzie rozumiany jako nierozliczenie Grantu przez wnioskodawcę o Grant.
 16. Ogłoszenie decyzji Komisji o przyznaniu Grantu nastąpi podczas ceremonii otwarcia corocznej Konferencji AENiT.
 17. Poprzez złożenie wniosku o Grant, wnioskodawca akceptuje Regulamin. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 18. Reklamacje dotyczące postępowania w ramach Regulaminu czy poszczególnych czynności można składać do Komisji w formie elektronicznej na adres senit@senit.pl
  w terminie do 14 dni od daty przekazania wnioskodawcy informacji o przyznaniu Grantu.
 19. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
 20. Administratorem danych osobowych wnioskodawców i osób wymienionych we wniosku o Grant („Dane”) jest PTK z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2. PTK powołało IOD, z którym skontaktować się można pod adresem ptkczlonkowie@gbbsoft.pl.
 21. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpoznania wniosku o Grant oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących przyznania Grantu, a w przypadku przyznania Grantu również w celu jego rozliczenia.
 22. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), gdzie art. 6 ust. 1 pkt c) określa cel jakim jest wypełnienie obowiązku prawnego polegającego na prawidłowym rozliczeniu księgowo-podatkowym udzielonego Grantu finansowego, a art. 6 ust.1 pkt f) określa cel jakim jest prawnie uzasadniony interes PTK polegający na przetwarzaniu Danych na potrzeby przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosków o Grant, w tym wyłonienia zwycięzcy i ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 23. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany do realizacji celu, w przypadku rozliczeń finansowych jest to zwykle 5 lat od zakończenia roku, w którym nastąpił wydatek, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania Danych (zwyczajowo 6 lat). Po upływie wskazanych okresów Dane zostaną zniszczone.
 24. Podanie Danych jest warunkiem rozpatrzenia i przyznania Grantu. Odmowa podania Danych uniemożliwia rozpatrzenie wniosku o Grant i przyznanie Grantu.
 25. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PTK w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są
  w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi
  i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.
 26. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.
 27. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 28. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych.
 29. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
 30. Żądania, o których mowa punktach 28 i 29 Regulaminu winny zostać przesłane na adres: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl